En del av

Ledigt under terminen? Därför skiljer sig besluten mellan skolor

09 okt, 2022 
Sara Frisk
Skolbarn som får hjälp av lärare
En del grundskolor tycks godkänna ledighet utan problem medan andra verkar vara väldigt restriktiva. Varför är det så och vad är det egentligen som gäller? Tillsammans med en expert reder Motherhood ut frågan!
Annons

Resor, högtider eller sjukdom. Det finns många anledningar till att man kan vilja eller behöva begära ledigt för sitt barn mellan skolloven.

Många är de föräldrar som vittnar om att det gått bra att få ledigheten beviljad, men många är också de föräldrar som vittnar om att det kan vara väldigt svårt. En skola verkar kunna tillåta tio dagars ledigt under läsåret utöver lov, medan en annan verkar kunna godkänna noll.

Motherhood reder ut reglerna kring ledighet under terminen i skolan tillsammans med Anna Medin, jurist vid Skolverket.

Video: Julia Wiberg tipsar inför skolstartBrand logo
Video: Julia Wiberg tipsar inför skolstart

Ledigheten beslutas utifrån elevens individuella situation

Det är i normala fall rektorn som fattar beslut om ledighet i skolan. Beslutet ska då grundas på en samlad bedömning av den enskilda elevens situation och förhållanden.

Annons

Det kan till exempel handla om frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att ta igen förlorad undervisning och hur angelägen ledigheten är för eleven. Skolan behöver alltså göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall.

En gång för alla – detta är vad som faktiskt gäller!

Reglerna tillåter högst tio skoldagar ledigt per läsår

En elev i grundskolan kan få vara ledig en kortare period på totalt högst tio skoldagar per läsår. Gäller ledigheten längre än tio dagar får rektorn inte ge någon annan uppdraget att fatta ett beslut.

– En elev med skolplikt, som numera även gäller förskoleklassen, kan få vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan, enligt förarbetena till skollagen, vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider, säger Anna Melin, jurist vid Skolverket och fortsätter:

– Om det finns synnerliga skäl kan en elev få vara ledig längre tid, men den möjligheten ska användas restriktivt. Skälet till att det finns begränsningar i hur mycket ledighet ett barn kan få är att skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning för barnet. Skolplikten medför även en närvaroplikt, det vill säga skyldighet att delta i den utbildning som anordnas.

Annons

Inga generella regler på skolan får finnas

Är eleven elevrådsrepresentant, eller företräder andra elever i elevdemokratiskt arbete, kan mer ledighet beviljas. Då ska eleven få den ledighet som uppdraget kräver.

En rektor får inte besluta om generella regler eller förbud mot ledighet som gäller alla på en skola eftersom en individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall.

– Reglerna i skollagen om möjligheterna till ledighet gäller för alla skolor i Sverige, både kommunala och fristående skolor. För alla skolor gäller att ett beslut om ledighet ska prövas i varje enskilt fall och grundas på en samlad bedömning av elevens situation, säger Anna Melin.

Därför kan reglerna kring ledighet verka så olika

Anledningen till att skolornas regler kan verka så olika, trots att de inte är det, är alltså att det är en bedömningsfråga. Dels kan rektorerna på de olika skolorna bedöma olika, dels så har alla enskilda elever faktiskt olika förutsättningar för att få vara lediga.

Den gemensamma nämnaren är att det enligt skollagen kan vara befogat med högst tio dagar ledigt per läsår och att man ska vara restriktiv med längre ledigheter. Men att det i slutändan handlar om en enskild bedömning från fall till fall.

Källa: Skolverket

Foto: TT

Se också: 5 tecken på att du bor med en "threenager"Brand logo
Se också: 5 tecken på att du bor med en "threenager"
Annons